Monthly Archives: กรกฎาคม 2020

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล Online

ที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1โครงสร้างหน่วยงานwebsiteโรงเรียนนางรองงานคอมพิวเตอร์
O2ข้อมูลผู้บริหารwebsiteโรงเรียนนางรอง
O3อำนาจหน้าที่websiteโรงเรียนนางรอง
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาwebsiteโรงเรียนนางรอง
O5ข้อมูลการติดต่อwebsiteโรงเรียนนางรอง
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องwebsiteโรงเรียนนางรอง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์websiteโรงเรียนนางรอง
O8QA ถามตอบ onlinewebsiteโรงเรียนนางรอง
O9Social Networkwebsiteโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพสื่อสาร External

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
E11.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองงานบริหารงานวิชาการ
E12.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E13.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่เว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E14.หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ให้บริการของหน่วยงานดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E15.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพสื่อสาร External

ที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
E6.การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อเข้าถึงง่าย มีช่องทางหลากหลายwebsiteโรงเรียนนางรองศิรพงศ์กมลวรณวันเพ็ญ สุภชา สุชญางานระบบสารสนเทศ
E7.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนwebsiteโรงเรียนนางรอง
E8.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องทางรับชมหรือความคิดเห็นการให้บริการwebsiteโรงเรียนนางรอง
E9.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคำถามwebsiteโรงเรียนนางรอง
E10.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีช่องรับการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานwebsiteโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน External

อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
E1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านมีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรองฝ่ายบริหารบุคคลหัวหน้าระดับครูทุกท่าน
E2.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อท่านอื่น ๆ เท่าเทียมกันweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E3.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านเปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมาไม่ปิดบังบิดเบือนข้อมูลweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E4.ในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องให้เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาตการให้บริการweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E5.หน่วยงานของท่านติดต่อ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I25.ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรองงานบริหารงานบุคคล
I26.หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I27.มีปัญหาหารทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I28.หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงานweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I29.หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I30.หากท่านพบเห็นการทุจริตท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน ติดตามผลมั่นใจว่าปลอดภัยต่อตนเองweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I19.บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรองพัสดุ
I20.ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรอง
I21.กรณีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรอง
I22.บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรอง
I23.ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรอง
I24.หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่ม พวกพ้องมากน้อยเพียงใดการบริหารจัดการระบบระเบียบพัสดุโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I13.ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรองฝ่ายบริหาร
I14.ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I15.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I16.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I17.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I18.การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I7ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใดรายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรองงานงบประมาณ
I8หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I9หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยขน์ส่วนตัวกลุ่มพวกพ้องมากน้อยเพียงใดรายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I10บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จเช่นค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I11หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ สอบถามทักท้วงร้องเรียนได้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฎิบัติหน้าที่

ประเภทการประเมิน Internal

ที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I1.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นอย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรองงานบริหารทั่วไป
I2.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I3.บุคลากรในหน่วยงานมีความรับผิดชอบ มุ่งผลสำเร็จในการดำเนินงานwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I4.บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I5.ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีบุคลากรในหน่วยงานมีการรับ เงิน ทรัพย์สินประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่websiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I6.บุคลากรในหน่วยงานมีการให้เงินทรัพย์สินเก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง